Make your own free website on Tripod.com

1 ประวัติความเป็นมา ลำดับการปกครองของบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
1. บ้านหนองแข้ ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี
2. บ้านน้ำคำ ตำบลคำไผ่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
4. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

2. สภาพภูมิประเทศ ตำบลน้ำคำ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สลับพื้นที่เนินสูง มีแม่น้ำไหล ผ่านตลอดปี คือ “ ลำเซบาย “ อาณาเขตทิศเหนือจรด ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธรทิศตะวันออก จรด ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีลำน้ำเซบาย เป็นแนวกั้น แดนทิศตะวันตก จรด ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธรทิศใต้ จรด ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธรอาชีพ อาชีหลัก คือ เกษตรกรรม อาชีพรองได้แก่ การรับจ้าง ค้าขาย[ สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล] คือ ดอกไม้สบู่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่เมืองทองธานี

3. การปกครองตำบลน้ำคำ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยน้ำคำ 7 หมู่ ได้แก่บ้านน้ำคำ หมู่ 1บ้านนาเฮือง หมู่ 4บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 6บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ 7บ้านโชคชัยพร หมู่ 9บ้านตาดไฮ หมู่ 11บ้านน้ำคำ หมู่ 1 สถานที่ราชการและหน่วยงานที่สำคัญ โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่งวัด 3 แห่งที่พักสงฆ์ 2 แห่งสถานีอนามัย 1 แห่ง

4. ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประชากร [ ดูที่ หน้าแรก ] ข้อมูลบุคลากรและทรัพยากร ด้านสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 1
- นักวิชาการสาธารณสุข -
- พยาบาลวิชาชีพ 1
- พยาบาลเทคนิค -
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน ทรัพยากรสาธารณสุข
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 61 คน
- คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 2 ข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก [ ดูที่ เครือข่าย ศพด. ]ตารางที่ 4 ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กลำดับ ศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ จำนวนผดด. หน่วยงานที่ดูแล จำนวนเด็ก
1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำคำ 1 2 อบต.น้ำคำ 25
2. ศูนย์เด็กเล็กบ้านนางช้างเฒ่า 7 2 อบต.น้ำคำ 33
รวม 10 58 ข้อมูลนักเรียน [ ดูที่ เครือข่ายครูอนามัย ]
ตารางที่ 5 ข้อมูลนักเรียนจำนวนนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน ชาย หญิง รวม 1. โรงเรียนบ้านน้ำคำ 55 47 102
2 โรงเรียนบ้านนาเฮือง 65 82 147
3. โรงเรียนบ้านโชคชัยพร 36 44 80
4. โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 68 76 144

ที่มา : แบบสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2548

CopyLeft : PCU. Namkham Thaicharoen Yasothon
Last Update :